Základná škola s materskou školou Bzovík
Naša škola

Vedenie školy

Zamestnanci školySpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský klub detíKontaktné údaje         
         História školy

Základná škola

Nie je presne známe, kedy bola v Bzovíku založená škola. Podľa záznamov v kronike sa asi od polovice 19. storočia učilo v jednej miestnosti učiteľského bytu, teda bola vytvorená jedna trieda a túto navštevovali žiaci zo Bzovíka, Uňatína, Dolného a Horného Jalšovíka a Kozieho Vrbovka. V tom čase sa hlavná pozornosť v škole venovala predmetom čítanie, písanie a počty. Škola bola cirkevná, rímsko-katolícka a žiaci dochádzali z tých obcí, ktoré patrili do farnosti Bzovík.            


            Keďže počet žiakov stále stúpal a trieda bola malá, situácia si vyžadovala výstavbu ďalších učební. V roku 1907 sa začala výstavba dvojtriednej školy z cirkevných finančných prostriedkov. Táto bola daná do užívania 1. septembra 1908.
            Od roku 1908 až do roku 1933 bola škola dvojtriedna, v prvej triede sa učili žiaci prvého až tretieho ročníka a v druhej žiaci štvrtého až siedmeho ročníka.

Po oslobodení ostáva v Bzovíku len 1. – 5. ročník, žiaci vyšších ročníkov navštevovali školu  Krupine.

            S rozvojom školstva bolo potrebné riešiť vytvorenie úplnej Základnej školy v Bzovíku, nakoľko má obec najvýhodnejšiu polohu aj pre zaškolenie detí z okolitých spádových obcí. S výstavbou novej školy sa začalo v roku 1958 a do užívania bola daná 3. septembra 1960. Pri školskej budove bola postavená aj bytovka pre učiteľov, nakoľko sa zvýšil ich počet. Učiteľský kolektív v tom období tvorilo 12 učiteľov a prvým riaditeľom bol Vojtech Šepák. Do školy chodili žiaci zo Bzovíka od 1. po  9. ročník a z obcí Čekovce, Dolné Mladonice, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Uňatín, Dolný Badín, Horný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok a Drieňovo od 6. po 9. ročník.

            Už pri zriadení školy sa vyskytli problémy s nedostatkom učební a preto sa museli i naďalej využívať priestory starej cirkevnej školy,  nakoľko počet tried v krátkom čase stúpol na 14 a preto sa muselo dokonca vyučovať na zmeny.

Výstavbou školy sa vyriešila učebňová situácia, ale škole chýbali ďalšie zariadenia – školská stravovňa, ďalšie učebne, telocvičňa.

            S výstavbou školskej stravovne sa začalo v roku 1975 a keďže pri jej výstavbe veľmi pomohli rodičia i ďalší občania Bzovíka prví stravníci sa v nej mohli naobedovať už v roku 1978.

Problém s nedostatkom učební sa začal riešiť v roku 1976, kedy sa začala výstavba štvortriedneho pavilónu. Vyučovať sa začalo v roku 1978.

Ako posledná sa začala stavať telocvičňa a to v roku 1979. Práce boli ukončené v roku 1986, kedy bola aj odovzdaná do užívania žiakom školy, ako aj širokej verejnosti.

Materská škola

Po zriadení základnej školy vznikla v obci potreba vzniku materskej školy. V obci však neboli priestory na jej zriadenie. Situácia sa zmenila vtedy, keď sa odchodom bývalého riaditeľa do dôchodku uvoľnil byt, ktorý bol po úprave vhodný na jej zriadenie. Tak v roku 1964 začala svoju činnosť v obci materská škola.

Súčasnosť školy

Po rôznych zmenách v školstve od 15. 7. 2004 obidve tieto organizácie vystupujú ako samostatný právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou Bzovík.

Škola v podstate využíva rovnaké priestory – hlavná budova, pavilón I. stupňa, telocvičňa, školská jedáleň. Zmenili sa priestory materskej školy, nakoľko priestory v starej cirkevnej budove boli už nevyhovujúce a vyžadovali si generálnu opravu. Obec sa po zvážení danej situácie a možnostiach jej riešenia rozhodla vybudovať nad školskou jedálňou nadstavbu a tak vytvoriť nové priestory pre materskú školu. A tak od januára 2007 sídli materská škola v týchto novovybudovaných priestoroch priamo v areáli základnej školy.

Počas vývoja školstva vznikli na škole špecializované učebne pre vyučovanie fyziky, chémie a prírodopisu, taktiež dve počítačové učebne na vyučovanie informatiky, ale aj ďalších predmetov.

V posledných rokoch sa nám podarilo vybudovať v telocvični malú posilňovňu a za pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja, obcí Bzovík, Čekovce, Jalšovík, Kozí Vrbovok, ako aj ďalších sponzorov, sme vybudovali tanečnú miestnosť  pre potreby nášho folklórneho súboru „Pradienko“.